Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arciděkanský kostel Panny Marie

Městský farní kostel byl postaven krátce po založení města v druhé polovině 13.století, jako prostá bazilikální stavba s křížovou lodí, nad jejímž jižním ramenem se zdvihala věž.

Šlo nepochybně o jedinou tehdy celokamennou stavbu uvnitř hrazeného města.Je zajímavé, že v té době zde byly pouze mimo hradby kostelík sv.Ducha před Špitálskou bránou a kostelík či kaple sv.Jiří na pahorku nad tehdy severním předměstím bývalé trhové vsi a kostelík sv.Martina na západní straně vrchu Hůrka.

Do konce 14.století městský farní kostel tak zchátral,že hrozilo jeho zřícení.V té situaci pomohl městu sám papež Bonifác IX.Koncem 14.století vybídl diecézii pražskou,pacovskou a řezenskou, aby přispěly na opravu klatovského farního kostela a slíbil 40 denní odpustky těm, kdo by v určitou dobu kostel navštívili.Do kostela nastal příval věřících a byl tak veliký,že z prostředků sbírek mohla být provedena přestavba a oprava kostela.Tato přestavba v letech 1405 až 1422, při níž bylo zbořeno raně gotické kněžiště, které bylo nahrazeno do šířky,délky a výšky rozměrnější stavbou s novou příčnou lodí, připojenou k východní straně zachované menší příčné lodi původní, byla provedená rožmberským stavitelem Limbartem z Aldebergu.Respektuje v Klatovech největší stavebně umělecké dílo pokročilé formy gotické.Po první přestavbě se farní kostel v té době stává nejbohatším a nejkrásněji vybaveným z celého děkanství klatovského, stejně jako děkanství klatovské vyniká nad ostatní děkanství plzeňského arcibiskupství.

Při chrámu, k jehož obsluze před vypuknutím husitských válek bylo ustaveno 13 oltářníků, stávaly dvě kaple, a to sv.Hatty při samém kostele a sv.Michala východně od kostela při zdi městské.První zmizela a neví se kdy se tak stalo.Pozůstatkem druhé je bezpochyby hrubá čtverhranná bašta s gotickým lomeným vchodem v místě, jež přesně souhlasí s údaji o jejím místě. Dne 21.6.1550 však spadl strop chrámu.Klatovští ho opravili ve stylu vladislavské gotiky, klatovským mistrem Antoněm, který tehdy stavěl i Černou věž a radnici.Závěr presbytáře byl posunut na tehdejší hřbitov až do linie, kde stál misijní kříž. Došlo také k novostavbě zřícené západní původní části lodi. Celou stavbu přizpůsobil gotické části příčné lodi a presbytáře, aby bylo dosaženo vnitřní jednoty. Zeď se skládala z nelícné žuly a břidlice, a jen trnož,obložení dveří a oken,opěráky a pilíře jsou z tesaného kamene.Klenby jsou vesměs cihlové.

Doba uctívání Mariánského obrazu v roce 1685 si vynutila zdokonalení a zlepšení vnitřní výzdoby oltářní v tehdy panujícím barokním slohu.Dále byla provedena barokní formou i úprava průčelí chrámu na západní straně.Zařízení chrámu tudíž pochází z konce 17. a počátku 18.století. Na hlavním oltáři byl umístěn obraz Panny Marie Klatovské jako kopie byzantského obrazu,v italském prostředí. Raně barokní oltáře mají několik výtečných plastik z dílny pražského sochaře, M.V.Jaecla.Výzdoba stěn vznikla z přemalby gotických maleb a domalby nové, malířem M.Matoušem roku 1902.

V omítkovém obleku pozdně barokním zůstalo zdivo staré křížové lodi uvnitř kostela.Tento prostor byl po roce 1760 upraven na barokní kapli.

presbytarV letech 1898 až 1908 byla pod vedením stavitele Josefa Fanty (který se snažil přizpůsobit vnější vzhled kostela stavu zobrazenému na Willenbergově obraze města z roku 1602), provedena přestavba části chrámu,která měla charakter z převážné části regotizace.Bylo nově upraveno západní průčelí lodi. Odstraněno bylo původní zbarokizované průčelí. Nové průčelí, fakticky znovu postavené, bylo opatřeno sochami mistra O.Vosmíka z Prahy. Barokní chórky uvnitř kostela jsou zbytky původního kostela, kde jich bylo užíváno jako kaple, depozitáře a sakristie.Při prováděné regotizaci byly provedeny průzkumné výkopy starší stavby 13.století a schématická rekonstrukce půdorysná.Z původní první stavby se zachovalo několik kamenných zlomků.

O klatovském kostele farním se hovoří jako o děkanském již od konce 14.století. Diecézní biskup v roce 1933 povýšil tehdy kostel na arciděkanský.